Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Księgowość-Online Adrian Grajczak, ul. 31 Stycznia 42B/15, 89-600 Chojnice, NIP:5552041583

Administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

W jakim celu i jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane są przetwarzane w celach:
• Zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów - do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
• Marketingu produktów i usług – do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umowy, np. w celu wpisania na listę klientów korzystających z usług.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe pozyskane dobrowolnie i bezpośrednio od osób, których dotyczą dane.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

W zależności od relacji (kontrahenci, pracownicy itp.), możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:
• dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy),
• dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
• dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, NIP-EU, VAT-IT),
• dane kadrowo-płacowe (np. PESEL, numer dowodu osobistego, numer konta bankowego),
• dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności),
• dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
• dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej komunikacji).

Komu dane mogą być ujawniane?

Dostęp do danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej, będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom poza strukturą. Zawsze w takiej sytuacji dokładnie wyjaśnimy dlaczego i w jakim stopniu ujawnia się dane. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
• podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich.
• banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Księgowość-Online i osobę, których dane dotyczą (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów).
• podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.
• organy administracji publicznej.

Realizacja praw

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody –przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia usług. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.